top of page

İmar Barışı Hakkında

Güncelleme tarihi: 27 Tem 2019


İMAR BARIŞI;


Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilecektir.

 

Bu belge, İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.


Yapı Kayıt Belgesi 'nin alınması, bugün için resmi olmayan bir yapının mevcut haliyle kayıt altına alınmasıdır.


Kanun içeriğinde ''barış'' olarak tabir edilmektedir.


Bu belge ile bazı kanuni haklara sahip olunacaktır.


Örneğin;


Yapıya su ve elektrik benzeri altyapı bağlantıları geçici olarak resmen yapılabilecek ve yapı hakkında var ise bazı davalar ile cezaları iptal olabilecektir. Kat mülkiyetine geçilmesi halinde ise, satışı gerçekleştirilebilecektir.


İLGİLİ KANUN;


2018 Tarihli çıkan torba yasa kapsamında; Madde 16-3/5/1985 Tarihli ve 3194 Sayılı İmar Kanunu' na geçici madde eklenmiştir.   


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-3.htm adresinden ilgili kanun metnine ulaşılabilinir. ( Madde 16 )


BAŞVURU ŞEKLİ;


Yapı Kayıt Belgesi başvurusunu, vatandaş e-devlet sistemi üzerinden yapacaktır.


Başvuru için; arsa alanı, bina oturma alanı, toplam inşaat alanı, arsa rayiç bedeli, yapı sınıfı, imara aykırı konuların detayları bilinmelidir.


Başvurular beyan esaslıdır. Beyan edilen bilgilere göre, Yapı Kayıt Belgesi verilecektir.


Ancak, 


Beyan ile gerçek durum örtüşmelidir. Yanlış veya yalan beyanda bulunulması halinde, kanuni sorumluluklar doğabilecektir.


Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra, istenirse, ikinci aşama olarak kat mülkiyetine geçilebilecektir.


Kat mülkiyeti aşamalarında, tapu daireleri kağıt üzerinde detaylar isteyecektir. Yani, mühendislik ve mimarlık işleri gerekecektir. Bu sebeple ilk aşama olan yapı kayıt belgesi alınmasında dikkatli olunmalı ve/veya teknik destek alınmalıdır.


ÖRNEK BELGE;BAZI SORULAR VE CEVAPLARI;


Başvurularda DEPREM / YAPI GÜVENLİĞİ dikkate alınacak mıdır ?


Yapının deprem dayanımı, kat maliğinin sorumluluğuna bırakılmıştır.


Ancak, ülkemiz yapı stoğu ve deprem riskleri düşünüldüğünde; yapıların deprem güvenliği açısından incelenmesi önemlidir.


Keza; imar barışından yararlanma ihtiyacı var ise, muhtemelen güvensiz bir yapı söz konusudur.


İmar affı mıdır ?


Kanun kapsamında getirilenler af değildir, barış olarak değerlendirilmektedir. 


İmar hakkı mıdır ?


Yapı Kayıt Belgesi İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.


Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.


Şöyle ki; 


Örneğin, imar hakkı 6 Kat olan bir yerde kanunsuz olarak ek bir kat yapılmış ve yapı 7 Katlı hale getirilmiştir. Ek olan 7. Kat için Yapı Kayıt Belgesi alınmış olsa dahi, yapının yıkılıp yeniden yapılması durumunda geçerli imar hakkı halen 6 Kat ise yapı 6 Kat yapılabilecektir.


Tapu mudur ?


Yapı Kayıt Belgesi tapu değildir.


Yapı Kayıt Belgesi alınması sonrası, şartlar sağlanırsa, Kat Mülkiyeti Tapusu alınabilecektir.


Geçerlilik süresi nedir ?


Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden inşa edilmesine kadar geçerli olacaktır.


Kimler yararlanabilir ?


Kanuna göre, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için verilebilecektir. 

13 Milyona yakın ruhsatsız, iskansız ve çeşitli tipte sorunlu bina olduğu tahmin edilmektedir.


Hangi tip yapılar yararlanır ?


Kanun ve ilgili genelgeleri bir çok yapı tipini kapsamaktadır.


Konut, Ticarethane, Fabrika, İskele, Havuz, Otel, Güneş Enerji Santralleri, Alışveriş Merkezleri, İstinat Duvarları, Prefabrik Yapılar, Tapu Tahsis Belgesi olan yapılar vb. şekildedir.


Başvuru öncesi, bakanlığın internet sayfasından kontrol edilmelidir.


Hangi tip yapılar yararlanamaz ?


Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar, hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar yararlanamaz.


Başvuru öncesi, bakanlığın internet sayfasından kontrol edilmelidir.


Yapının, yapım tarihi nasıl belgelenir ?


Beyan esaslıdır, ancak istenirse ilgili belediyesinden sorulabilir.


Ne zaman başvurulur ?


Bugün için, müracaatlar 15/06/2019 tarihine kadar yapılabilecektir.


Bu belge ile kat mülkiyeti alınır mı ?


Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi alamamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt Belgesinin ve maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecektir. 


Yeniden yapım halinde ne olur ?


Yapı Kayıt Belge’si mevcut, yani bugünkü durumu kapsar. Yapının yıkılıp yeniden yapılması halinde o gün için geçerli imar şartları uygulanır. 


Tüzel kişiler (Şirket vb.) İmar Barışı'ndan faydalanabilecek midir ?


Tüzel kişiler İmar Barışından faydalanabilecektir.


Yapı Kayıt Belgesi, İşyeri açma ruhsatı başvurusu için kullanılabilir mi?


Evet kullanılabilir.


Ücreti nedir ?


Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde belirlenir.


http://apps.csb.gov.tr/imarhesapla adresinde bulunan hesaplama aracı kullanılabilir. Kat Mülkiyeti için ise, hesaplanan ücretin 2 Katı düşünülebilinir.


Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar İmar Barışı'ndan faydalanabilecek midir?


Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.


Sit Alanları, Orman Alanları, Kıyı Kanunu'na tabi Alanlar ve benzeri farklı konularda; ilgili kurumlardan görüş alınmasında fayda vardır.


MEVZUAT;


Kanun Maddesi :


Usul ve Esaslar :


Genelgeler :


NOT;


* Söz konusu başvuru;


Birden çok maliğin, yani diğer kişilerin mülkiyet haklarını da içeren apartman türü ve/veya kooperatif şeklindeki yapılar ise ve özellikle malikler arası anlaşmazlık var ise,


Tarla ve/veya mera benzeri ortak kullanıma tahsisli alanlarda ise, sit alanları ve ilgili kanunu, orman alanları ve ilgili kanunu, kıyı alanları ve ilgili kanunu, turizm alanları ve ilgili kanunu ve benzeri farklı konulara tabi alanlarda ise,


Ve/veya örneğin hazine arazileri ile orman alanları üzerindeki yapıların kim tarafından imal edildiği belgeli değil ise,


İleriye dönük kat mülkiyeti ve/veya cins değişiklikleri yapılacak ise,


konusunda uzman Mühendis, Mimar ve Avukatlar ile ilgili resmi kurumlara danışılması faydalı olacaktır.


* Standart dışı veya açık olmayan durumlarda; bugün için yeterli zaman olduğu düşünülerek, ilgili kurumlardan yazılı görüş alınması faydalı olacaktır.


* Zaman zaman güncellemeler yapılmaktadır. Başvuru aşamasında ilgili kurumlardan son durumun öğrenilerek başvuruların tamamlanması faydalı olacaktır.


* İmar Barışı'ndan yararlanma ihtiyacı var ise, muhtemelen deprem açısından güvensiz bir yapı söz konusudur. 
83 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Kommentarer


bottom of page